Marko Pantelić u Kotoru

Muzičko-po­et­sko ve­če na ko­me se pred­sta­vio mla­di ba­ri­ton iz Be­o­gra­da Mar­ko Pan­te­lić održano je sinoć u Kon­cert­noj dvo­ra...


Muzičko-po­et­sko ve­če na ko­me se pred­sta­vio mla­di ba­ri­ton iz Be­o­gra­da Mar­ko Pan­te­lić održano je sinoć u Kon­cert­noj dvo­ra­ni - Cr­kvi Sv.Du­ha u Ko­to­ru. 


Marko Pantelić je na­stu­pio u kla­vir­skoj sa­rad­nji sa Ma­ri­nom Mi­kić, a sti­ho­ve je govorio glu­mac De­jan Đo­no­vić. 

U pro­gra­mu ko­ji je or­ga­ni­zo­van u okvi­ru ko­tor­ske kon­cert­ne se­zo­ne, iz­ve­de­ne su ro­man­se ruskih pje­sni­ka ko­je su kom­po­no­va­li Čaj­kov­ski i Rah­ma­nji­nov, a pre­veo ih je Jo­van Bo­sić. 

Marko Pan­te­lić (ba­ri­ton) ro­đen je 1991. go­di­ne u Be­o­gra­du. Ma­tu­ri­rao je na Od­sje­ku za ta­len­to­va­ne so­lo pje­va­če MŠ „Ko­sta Ma­noj­lo­vić” u Ze­mu­nu, kla­sa prof. Ne­na­da Ne­ni­ća. Stu­dent je tre­će go­di­ne Fa­kul­te­ta mu­zič­ke umet­no­sti u Be­o­gra­du, kla­sa prof. Ni­ko­le Mi­ja­i­lo­vi­ća. Usa­vr­ša­vao se na maj­stor­skim kur­se­vi­ma ugled­nih umjet­ni­ka i pe­da­go­ga: Da­vi­da Bi­ži­ća, Đor­đa Ne­ši­ća... Osvo­jio je vi­še na­gra­da. Bio je so­li­sta ho­ro­va Ra­dio-te­le­vi­zi­je Sr­bi­je, Fa­kul­te­ta mu­zič­ke umet­no­sti, AKUD „Ivo Lo­la Ri­bar”... Na­stu­pao je na fe­sti­va­li­ma: „Mo­kranj­če­vi da­ni”, SO­MUS, „Di­es Or­ga­no­rum”, BE­LEF, BE­MUS...Na­stu­pao je u Sr­bi­ji, Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, Hr­vat­skoj, Ru­mu­ni­ji, Grč­koj, Špa­ni­ji i Ru­si­ji.


Ma­ri­na Mi­kić je za­vr­ši­la osnov­nu i sred­nju mu­zič­ku ško­lu u Her­ceg No­vom u kla­si pro­fe­so­ra Zo­ra­na Re­dži­ća. Stu­di­je kla­vi­ra za­vr­ši­la je na Aka­de­mi­ji umet­no­sti u No­vom Sa­du u kla­si pro­fe­so­ra Ke­ma­la Ge­ki­ća. An­ga­žo­va­na je i kao kla­vir­ski sa­rad­nik u Ope­ri Srp­skog na­rod­nog po­zo­ri­šta u No­vom Sa­du. 


Glu­mac i pje­snik De­jan Đo­no­vić je od 1986.go­di­ne do da­nas ostva­rio pre­ko 70 ulo­ga u pred­sta­va­ma za dje­cu i od­ra­sle. Pi­še i ob­ja­vlju­je po­e­zi­ju (i mu­zi­ku) za dje­cu.

Povezani članci

vesti 3478086784715921417

Popularno

Novo

BKG

Pretplatite se besplatno

item